Mándli Optika „Yuniku 2019 novemberi akció” nyereményjáték szabályzat

Hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat

1. A Játék neve és rövid leírása:

A „Yuniku 2019 novemberi akció” nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) a résztvevők feladata

  • ingyenes arcdiagnosztikán reszt venni

vagy

  • Yuniku szemüveget vásárolni

A Játék Szervezője és Lebonyolítója:

A Játék szervezője és adatkezelője a Mándli Optika Kft. (Cg. 18 09 111439, Székhelye: 9700 Szombathely, Mártírok tere 10) (továbbiakban: Szervező és Adatkezelő).

A Játék lebonyolítója és Adatkezelő megbízásából:

Adatfeldolgozó a Mándli Optika Kft. (Cg. 18 09 111439, Székhelye: 9700 Szombathely, Mártírok tere 10) (továbbiakban: Lebonyolító).

2. A Játékban résztvevő személyek – a részvétel feltételei:

A Játékban kizárólag azon 16. életévüket betöltött, kizárás alá nem eső, magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgárságú természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama a pályázatban kiírt feltételeknek megfelelnek (továbbiakban: Játékos).

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és a Lebonyolítónak adják meg, és azok marketing tevékenységre felhasználhatóak. A Játékosok által rendelkezésre bocsátott információkat a Szervező és a Lebonyolító harmadik félnek nem adja át.

A Játékban való részvétel jelen hivatalos Játékszabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottai és ezen személyeknek a Ptk. 8:1 §-ában rögzített hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A játék kötelező feltétele: hozzájárulás fotó és/vagy videó készítéséhez a nyeremény átvételéről és az elkészült szemüveg felpróbálásáról. Lásd „Hozzájáruló nyilatkozat”. Amennyiben a győztes nem járul hozzá ezen marketing tevékenységhez, az a játékból való automatikus kizárással jár és új nyertes kisorsolására kerül sor.

3. A Játék menete:

A Játék időtartama (4. pont) alatt

  • ingyenes arcdiagnosztikán való részvétel

vagy

  • Yuniku szemüvege vásárlása

Egy Játékos csak egyszer vehet részt az arcdiagnosztikán, azonban végtelen számú Yuniku szemüveget vásárolhat, ahány Yuniku vásárlás történik, annyiszor bekerül a neve a kisorsolandó résztvevők listájába.

4. A Játék időtartama:

2019. november 2. 8:00-tól november 30. 23:59-ig

Eredményhirdetés: 2019. december 1. 20:00

5. Nyeremények:

2 db Yuniku szemüveg (keret + lencse), amelyet a nyertes Játékos a Mándli Optika üzletében vehet át (7. pont).

6. Nyertes kiválasztása

Sorsolással, 1 fő az arcdiagnosztikán részt vevők közül és 1 fő a Yuniku vásárlók közül.

Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik a sorsolást és a kiértesítést követő 5 munkanapon belül (2019 december 6. 17:00-ig), úgy a Szervező a nyertes Játékost kizárja és a fentiek alapján pótnyertest jelöl ki.

7. A nyeremények átadása, ill. átvétele

A Játékban való részvétel hiányosságáért/hibájáért, az internetes rendszer lassúságáért, leállásáért a Lebonyolító és a Szervező nem vállal felelősséget. A Lebonyolító és a Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények készpénzre nem átválthatók.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja továbbá a Játékból azon Játékost, aki nem felel meg a részvételi feltételeknek.

A Lebonyolító és a Szervező privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertessel és egyeztetnek a nyeremény átvételének helyszínéről és időpontjáról.

Ahhoz, hogy Szervező a jogszabályok által előírt adó-nyilvántartási kötelezettségének eleget tudjon tenni, valamennyi nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel való kapcsolatfelvétel során további személyes (elsődlegesen adóigazgatási jellegű) adatainak közlésében, továbbításában.

Amennyiben a Játékos jelen pontban foglalt adatközlési kötelezettségének nem tesz eleget, nyereménye átvételére nem jogosult.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki számára a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8. Adatvédelem

A Játék során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontaktszemély adatai:

Kontaktszemély neve: Mándli László

Cégnév: Mándli Optika Kft

Cím: 9700 Szombathely Mártírok tere 10

E-mailcím: optika@mandli-optika.hu

Telefon: 06 94 322 448

A Játékos a Játékban való részvétellel az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen szabályzat 2. pontjában említett személyes adatait a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (ideértve többek között a Játékos azonosítását, a Játékossal való kapcsolattartást és kommunikációt, az adójogi és közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje, ideértve azt is, hogy amennyiben a Játékos nyertesként kerül kisorsolásra, a Szervező és a Lebonyolító az internetes honlapjukon/hivatalos Facebook oldalán a Nyertesek nevét és a nyerés tényét az ajándék megjelölése mellett nyilvánosságra hozzák.

A nyertesként kisorsolt Játékosok adatait az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 202.§-a alapján a Szervező a részükre kiszolgáltatott nyereményeket terhelő adó megfizetését követő ötödik adóév végéig őrzi meg.

A Játékos a Játékban való részvételhez köteles a 3. pontban során kötelezőként megjelölt adatot megadni, ellenkező esetben nem tud részt venni a Játékban.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő Lebonyolítónak (Mándli Optika Kft.) a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A Játékos adatait a Szervező nem továbbítja harmadik országba, és a Játékos adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási tevékenységet nem végez.

A Játékos a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult

– hozzáférést kérni a személyes adataihoz (általánosságban úgy ismert, hogy: „a Játékos hozzáférési joga”). A Játékos jogosult a Szervező által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;

– a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni. A Játékos jogosult a hiányos vagy pontatlan személyes adatai helyesbítésére, habár ilyen esetben az újonnan átadott adat hitelességének ellenőrzése szükséges lehet;

– a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni. Ez feljogosítja a Játékost arra, hogy a Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre.

A Játékos abban az esetben is jogosult kérni személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen (lást alább), amennyiben a Szervező az adatokat jogellenesen kezelte, vagy amennyiben a Szervező köteles személyes adatait törölni. A Szervező bizonyos esetekben jogosult megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről a Játékos megfelelően tájékoztatásra kerül. Amennyiben a Játékos a nyereményjáték lebonyolítása során kéri a Játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti, de ennek eredményeképpen a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti;

– személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél jogos érdeke, és a Játékos azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos érdekével szemben. A Játékos abban az esetben is tiltakozhat, ha személyes adatait a Szervező közvetlen üzletszerzés, piackutatás, vagy profilalkotás céljából kezeli;

– személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha például a Szervező jogellenes adatkezelést folytat, és a Játékos nem szeretné, hogy az adatok törlésre kerüljenek, és inkább az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy amikor a Játékos vitatja a Szervező által kezelt adatok pontosságát;

– a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatai magának, vagy harmadik félnek való továbbítását kérni. A Játékos személyes adatait a Szervező részére vagy az általa választott harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adja át. Fontos, hogy ez a jog csak a Játékos által a Szervező részére átadott adatokra vonatkozik;

– bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Játékos személyes adatainak kezelése a Játékos hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a Játékos a Játék lebonyolítása során vonja vissza a Játék lebonyolításához szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Játékos kizárásra kerül a játékból, és esetleges nyereményre való jogosultságát is elveszti; és

– közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Játékos a fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása, és mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a

Játékos nem kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Játékosnak – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), vagy másik, a Játékos szokásos tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes más adatvédelmi hatóságnál. A Játékos jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

9. Vegyes rendelkezések

Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen Játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.

A Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a rajongói oldal/alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Játékról információk találhatóak a https://www.mandlioptika.com/akciok oldalon lévőszabályzatban. A Szervező fenntartja a jelen Játékszabály módosításának jogát. A Szervező és a Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló tévedésért.

Szombathely 2019. július 20.

Mándli Optika Kft.

Szervező